VASAROS IŠPARDAVIMAS: -20% visoms prekėms

UAB „JOLDIJA“ PRIVATUMO NUOSTATOS

 1. SĄVOKOS

1.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.2. Bendrovė – UAB „Joldija“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas: 133865639, PVM mokėtojo kodas: LT338656314, buveinės adresas / adresas korespondencijai: Tikslo g. 10, LT-54311, Kumpių k., Kauno r. sav.

1.3. E-parduotuvė – Svetainėje veikianti elektroninė parduotuvė.

1.4. Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis Svetainėje.

1.5. Nuostatos – Šis Bendrovės patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis E-parduotuve.

1.6. Pasiūlymas – Pardavėjo Pirkėjui pateikiamas pasirinktos Prekės pasiūlymas, siunčiamas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi E-parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti paskyra (angl. account).

1.8. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, Svetainėje susikuriantis Paskyrą arba pateikiantis Prekės užklausą, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, arba šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai. 

1.9. Prekė – bet kuri prekė, kuria prekiaujama Svetainėje. Atskirai Nuostatose vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.

1.10. Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

1.11. Sutartis – Prekių pirkimo–pardavimo sutartis.

1.12. Svetainė – Interneto svetainė www.joldija.lt.

1.13. Taisyklės – „UAB „Joldija“ elektroninės parduotuvės www.joldija.lt prekių pirkimo– pardavimo taisyklės“, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su nuotolinės Sutarties sudarymu ir vykdymu, Prekių pirkimu–pardavimu Pardavėjo administruojamoje E-parduotuvėje susijusios nuostatos.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Lankydamiesi Svetainėje, sukurdami paskyrą E-parduotuvėje, pateikdami Prekės užklausą (siekdami įsigyti arba įsigydami Prekes be registracijos) ir tokiu būdu sudarydami bei vykdydami Sutartį arba užsisakydami naujienlaiškį, taip pat lankydamiesi Bendrovės patalpose, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, Jūs patikite mums savo duomenis, kuriuos mes tvarkome šiose Nuostatose nustatytais tikslais. 

2.2. Duomenų valdytojas – Bendrovė.

2.3. Už Asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktai: duomenys@joldija.lt. 

2.4. Bendrovė gerbia Naudotojų privatumą ir saugo Naudotojų Asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šiose Nuostatose.

2.5. Bendrovė imasi atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Bendrovės tvarkomi Asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento bei kitų norminių ir Bendrovės vidaus teisės aktų reikalavimus.

2.6. Asmenys, jaunesni nei 14 (keturiolika) metų, Bendrovei negali teikti jokių asmens duomenų. Jaunesni nei 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turi gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, RENKAMI ASMENS DUOMENYS, JŲ SAUGOJIMO TERMINAS IR TVARKYMO PAGRINDAS

3.1. Prekės užklausų priėmimas.

3.1.1. Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atstovaujama įmonė, Prekių pavadinimai, kiekiai.

3.1.2. Pagrindas: 1) Bendrovės teisėti interesai. Informavimą apie duomenų tvarkymą ir sutikimą su Taisyklėmis Bendrovė laiko gautu, kai Naudotojas Bendrovei pateikia Prekės užklausą. 2) Duomenys tvarkomi siekiant Naudotojo iniciatyva pateikti Prekės siūlymą, t. y., siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant Sutartį. 3) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė. 4) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.

3.1.3. Duomenų tvarkymo terminas: Prekės užklausos duomenys yra saugomi Bendrovės duomenų bazėje 1 metus.

3.2. Paskyros administravimas ir užsakymų valdymas.

3.2.1. Asmens duomenys: Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atstovaujama įmonė, pristatymo ir korespondentinis adresai, parašas (jei patys priimate Prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, Prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija; pirkimų atliktų per Paskyrą istorija.

3.2.2. Pagrindas: 1) Bendrovės teisėti interesai (sukuriant Paskyrą arba teikiant Prekės užklausą be registracijos). Jūsų Sutikimą naudotis Paskyra mes laikome gautu, kai Jūs atliekate Taisyklėse numatytus paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate registraciją arba pateikiate Prekės užklausą. 2) Duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant Sutartį. 3) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė. 4) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.

3.2.3. Duomenų tvarkymo terminas: Paskyra bus aktyvi 2 metus po paskutinio prisijungimo prie Paskyros. Suėjus šiam terminui, Paskyra bus panaikinta ir jos duomenys ištrinti. Pirkėjai turi galimybę bet kada patys panaikinti savo Paskyrą arba kreiptis pagalbos į Bendrovę, el. p. adresu duomenys@joldija.lt.

3.2.4. Prekės įsigijus per Svetainę, atskirų pirkimų duomenys (įskaitant sąskaitoje faktūroje nurodyti duomenys apie Pirkėją) yra saugomi Bendrovės buhalterinėje apskaitoje 10 metų.

3.2.5. Priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto Prekės pristatymo būdo, su pristatymu susijusius duomenis (pageidaujamas pristatymo laikas, adresas, kita kurjeriui aktuali informacija) yra perduodama Prekių pristatymą atliekančiam Bendrovės partneriui. 

3.2.6. Priklausomai nuo atsiskaitymo būdo, mokėjimo informacija yra perduodama apmokėjimo paslaugą administruojančiam partneriui.

3.2.7. Jeigu Svetainėje Jūs pasirinkote gauti asmeninius pasiūlymus, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūsų anketinius duomenis, bet papildomai analizuosime ir naudosime Jūsų pirkimo duomenų istoriją. Mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus. Šiems tikslams mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų anketinius ir (arba) pirkimo duomenis bei, atsižvelgdami į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius (pvz., gyvenamąją vietovę, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame Jums aktualius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją. Tokių duomenų tvarkymas vykdomas tol, kol galioja Jūsų sutikimas dėl duomenų tvarkymo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus. Primename, kad Jūs bet kada galite atsisakyti duoto sutikimo paspaudę specialią nuorodą, esančią naujienlaiškyje.

3.3. Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas).

3.3.1. Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, atstovaujama įmonė.

3.3.2. Pagrindas: potencialaus kliento sutikimas.

3.3.3. Terminas: 2 metai. Šiam terminui suėjus, neatnaujinus prenumeratos, naujienlaiškiai siunčiami nebebus.

3.3.4. Sutikimą tiesioginei rinkodarai vykdyti išreiškę asmenys turi teisę bet kada atsisakyti išreikšto sutikimo, apie atsisakymą pranešdami el. paštu duomenys@joldija.lt arba paspausdami naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.

3.3.5. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per Svetainę. Asmuo, kurie yra jaunesni negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais, privalo gauti ir Bendrovei pateikti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

3.4. Darbuotojų atranka, kandidatų į darbo vietas duomenų bazės administravimas.

3.4.1. Asmens duomenys: 1) bendroji informacija apie kandidatą – kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. p. adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose; 2) rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai – kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys; 3) kandidato vertinimo informacija – pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai.

3.4.2. Pagrindas: Sutikimas.

3.4.3. Terminas: Neišreiškus savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus kandidatų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir (ar) sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu sudaroma sutartis.

3.5. Vaizdo stebėjimas.

3.5.1. Asmens duomenys: į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių asmenų vaizdo duomenys, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

3.5.2. Pagrindas: Bendrovės teisėti interesai ir esminių interesų, įskaitant sveikatą ir gyvybę, apsauga.

3.5.3. Terminas: Stebėjimo vaizdo įrašai saugojami ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus žemiau nurodytus atvejus, kai vaizdo įrašai saugomi ilgesniais terminais.

3.5.4. Vaizdo stebėjimą Bendrovė organizuoja taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (patalpa, patalpos dalis). Vaizdo stebėjimas patalpose ir (arba) teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui.

3.5.5. Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto apgadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims. Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Kai esama pagrindo manyti, kad stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

4. SLAPUKAI

4.1. Jums besilankant Svetainėje, siekiame pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Naudotojų poreikiams. Tuo tikslu, Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) –  nedideli informacijos elementai, išsaugomi Naudotojų interneto naršyklėje. Jie skirti Bendrovei atpažinti Jus kaip ankstesnį Svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi Svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų Svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankytojų skaičių. Analizuodama šiuos duomenis, Bendrovė turi galimybę tobulinti Svetainę, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

4.2. Slapukai naudojami, kad Jums būtų patogiau prisiminti savo nustatymus, lengviau prisijungti prie savo Paskyros, sugrįžę rastumėte Prekes, kurias įsidėjote į krepšelį arba kurioms pateikėte Prekių užklausą.

4.3. Jūs turite teisę pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais: a) neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų; b) Svetainės pranešime apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;

4.4. Informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus:

Slapukas

Slapuko tikslas:

Slapuko sukūrimo momentas: 

Slapuko galiojimo laikas: 

Naudojami duomenys: 

PHPSESSID Slapukas, būtinas Svetainei funkcionuoti, skirtas Svetainės funkcionalumui realizuoti. Įeinant į Svetainę. Iki Svetainės lango uždarymo. Unikalus ID numeris, išsaugo duomenis, kurie buvo vedami į laukelius, formas. Taip pat gali išsaugoti Prekių krepšelio turinį.
„PrestaShop-
da0985939d9ca
385b6fc0e2865bb6094
Slapukas, būtinas Svetainei funkcionuoti, skirtas Naudojo ID sukurti, tokiu būdu sudarant galimybę atskirti unikalius Naudotojus Svetainėje. Įeinant į Svetainę. 2 metai. Nerenkami ir nenaudojami jokie duomenys.
_ga Slapukas, naudojantis „Google Analytics“ įrankį, leidžiantį įvertinti Naudotojų apsilankymo tikslą, parengti ataskaitas apie Svetainės aktyvumą ir pagerinti Naudotojų patirtį besilankant Svetainėje. Įeinant į Svetainę. 2 metai. Unikalus atsitiktinių simbolių ID numeris, išsaugo duomenis, kurie buvo vedami į laukelius, formas. Taip pat gali išsaugoti Prekių krepšelio turinį.
_gid Slapukas, naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie Svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką) Įeinant į Svetainę. 1 diena. Unikalus atsitiktinių simbolių ID numeris.
_hjid Slapukas, naudojamas „HotJar" įrankiui (informacija renkama siekiant gerinti vartotojų patirtį svetainėje) - siekiant užtikrinti, kad vartotojo elgesys susiejamas su jam atsitiktine tvarka priskirtu ID numeriu Įeinant į Svetainę. 1 metai. Unikalus atsitiktinių simbolių ID numeris
_hjIncludedInSample Slapukas, naudojamas „HotJar" įrankiui (informacija renkama siekiant gerinti vartotojų patirtį svetainėje) - siekiant užtikrinti informaciją apie tai, ar vartotojas įtrauktas į svetainėje atliktų veiksmų atvaizdavimo imtį Įeinant į Svetainę.

1 metai.

Unikalus atsitiktinių simbolių ID numeris


5. DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

5.1. Jūsų duomenys gali būti perduoti tvarkyti Europos Sąjungoje veikiantiems tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti Sutarčių vykdymą, Svetainės administravimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų, apskaitos paslaugų teikėjai, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai ir pan., konkretaus užsakymo įvykdymo tikslu pasitelkti partneriai (kurjerių tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugą teikiantis asmuo ir pan.). 

5.2. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

5.3. Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis išskirtinai tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

5.4. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, ar asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

5.5. Jeigu Bendrovė naudoja svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės Svetainėje pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas. 

5.6. Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas Sutarties sudarymui ir vykdymui arba Pirkėjui arba Naudotojui davus sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės: a) sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės ES Komisijos priimtos sąlygos ar kiti patvirtinti punktai, elgesio kodeksai, sertifikatai ir kt., patvirtinti pagal Reglamentą; b) Šalis, nepriklausanti ES/EEE, kurioje yra Asmens duomenų gavėjas, ES Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą; c) Gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“ ) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV).  Nesant nei vienos iš aukščiau paminėtos tinkamos apsaugos priemonės, Bendrovė gali pasinaudoti Reglamento 49 straipsnyje numatytomis išimtimis, tačiau jos gali būti taikomos tik griežtai Reglamente suformuluotais atvejais.

6. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

6.1. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Bendrovės veikloje, turi šias teises:

6.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

6.1.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

6.1.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);

6.1.4. savo duomenis sunaikinti  (teisė „būti pamirštam“);

6.1.5. reikalauti, kad Bendrovė apribotų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

6.1.6. teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

6.1.7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

6.1.8. pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt), manant, kad Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7.1. Visais duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo klausimais kreipkitės į Bendrovę: Tikslo g. 10, LT-54311, Kumpių k., Kauno r. sav.; el. p. duomenys@joldija.lt.

7.2. Ši Nuostatų redakcija galioja nuo 2019 m. sausio 31 d. Bendrovė gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šias Nuostatas. Tokios atnaujintos ar pakeistos Nuostatos įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.