VASAROS IŠPARDAVIMAS: -20% visoms prekėms

UAB „JOLDIJA“ ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS WWW.JOLDIJA.LT TAISYKLĖS IR PARDAVIMO SĄLYGOS

 

1. SĄVOKOS

1.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.2. CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

1.3. E-parduotuvė – Elektroninė parduotuvė www.joldija.lt.

1.4. Pardavėjas – UAB „Joldija“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas: 133865639, PVM mokėtojo kodas: LT338656314, buveinės adresas / adresas korespondencijai: Tikslo g. 10, LT-54311, Kumpių k., Kauno r. sav.

1.5. Pasiūlymas – Pardavėjo Pirkėjui pateikiamas pasirinktos Prekės pasiūlymas, siunčiamas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

1.6. Paysera – „Paysera LT“, UAB, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas: 300060819, PVM mokėtojo kodas: LT100001261114, buveinės adresas / adresas korespondencijai: Pilaitės pr. 16, LT-04352, Vilnius.

1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi E-parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti paskyra (angl. account).

1.8. Pirkėjas – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris įsigyja prekių E-parduotuvėje. Vartotojas – asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtintą vartotojo sąvoką, t. y., fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

1.9. Prekė – bet kuri prekė, kuria prekiaujama E-parduotuvėje. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.

1.10. Privatumo nuostatos – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis E-parduotuve.

1.11. Sutartis – Prekių pirkimo–pardavimo sutartis.

1.12. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.13. Taisyklės – šios „UAB „Joldija“ elektroninės parduotuvės www.joldija.lt taisyklės ir pardavimo sąlygos“, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su nuotolinės Sutarties sudarymu ir vykdymu, Prekių pirkimu–pardavimu Pardavėjo administruojamoje E-parduotuvėje susijusios nuostatos.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, Prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su Prekių pirkimu ir pardavimu E-parduotuvėje susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant E-parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios Prekės užsakymo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

2.3. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.4. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi E-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas E-parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti E-parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

2.5. Registruotis ir pirkti Prekes E-parduotuvėje turi teisę visi asmenys, nurodyti šių Taisyklių ‎1.8 p., patvirtinę, kad yra susipažinę su Taisyklėmis.

2.6. Pirkėjas savo susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis duoda pažymėdamas varnelę prie teiginio: „Susipažinau ir sutinku su www.joldija.lt Taisyklėmis ir pardavimo sąlygomis bei su Privatumo nuostatomis“ registruodamasis prie Paskyros. 

2.7. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

2.8. Pardavėjas neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo E-parduotuvės veikimo, kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo Pardavėjo valios. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį E-parduotuvės veikimą. Pardavėjas visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų E-parduotuvės veiklos sutrikimų.

2.9. Tuo atveju, jei Šalys yra sudariusios individualią Prekių pirkimo-pardavimo sutartį, numatančią kitokias Prekių kainas nei E-parduotuvėje, o taip pat, kitokias Prekių tiekimo pirkimo–pardavimo sąlygas, nei numatyta Taisyklėse, Prekes perkant E-parduotuvėįe, Šalių santykiams yra taikomos šių Taisyklių nuostatos, t. y., individualios sutartys nepakeičia šių Taisyklių ir nėra jų dalimi. Tai reiškia, jog esant bet kokiems neatitikimams tarp Taisyklių ir Šalių individualiai pasirašytų Prekių pirkimo-pardavimo sutarčių, Prekes perkant E-parduotuvėje, Šalių santykiams taikomos šiose Taisyklėse įtvirtintos bendradarbiavimo nuostatos.

 

3. REGISTRACIJA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

3.1. Pirkėjas yra atsakingas, kad Paskyros registracijos anketoje arba Pardavėjui pateikiamoje Prekės užklausoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

3.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai keisti, papildyti Prekės užklausoje pateiktus duomenis, panaikinti savo registraciją bei iš naujo užsiregistruoti E-parduotuvėje.

3.3. Pirkėjas, registruodamasis E-parduotuvėje arba vykdydamas individualų užsakymą (vykdydamas Prekių pirkimą be registracijos), Pardavėjui privalo nurodyti savo kontaktinius asmens duomenis, būtinus Prekių pristatymo įvykdymui: vardą, pavardę (juridinio asmens atveju – pavadinimą), adresą (miestą, gatvę, namo numerį, buto numerį, pašto kodą), aktyvų el. pašto adresą ir kontaktinį telefono numerį, skirtą susisiekti dėl užsakymo patvirtinimo, vykdymo ir (arba) duomenų, reikalingų mokėjimui už Prekes atlikti. Registruoti Pirkėjai, pildydami registracijos formą Paskyros sukūrimui, turi galimybę Pardavėjo sistemoje išsaugoti slaptažodį, norimą naudoti vėlesniems prisijungimams prie registracijos metu sukurtos Paskyros

3.4. Pirkėjas, šiomis Taisyklėmis yra informuotas, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini Prekių užsakymo, mokėjimo ir pristatymo patvirtinimui ar kitokio užsakymo vykdymo.

3.5. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjų Asmens duomenys bus naudojami tik Prekių pardavimo, Sutarties tikslais (Pardavėjui, be kita ko, atliekant Pardavėjo įsipareigojimų vykdymo bei aptarnavimo kokybės patikrą). Pirkėjui davus atskirą sutikimą, Pirkėjo pateikti duomenys gali būti naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo nuostatas. Jei Pirkėjas naudojasi E-parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis yra informuotas apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

3.6. Pardavėjas nekaupia Pirkėjų duomenų, susijusių su jų mokėjimų informacija. Visi mokėjimai atliekami partnerio Paysera kanalu. Pirkėjas, inicijuodamas bei atlikdamas mokėjimą už Prekes per E-parduotuvėje veikiančią Paysera platformą, sutinka, jog Pirkėjo duomenys mokėjimo už Prekes tinkamo įvykdymo tikslais būtų perduoti Paysera.

3.7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius Prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.8. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas yra informuotas, kad Pardavėjas suteiks Pirkėjo paties pateiktus ir (arba) Sutarties vykdymo metu Pardavėjui perduotus Pirkėjo asmens duomenis partneriams Sutarties įvykdymo tikslu (Prekių pristatymo, atsiskaitymo užtikrinimo ir kt.) tokia apimtimi, kiek tai yra būtina atitinkamai sutarčiai įvykdyti. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją (asmens duomenų valdytoją), prašydamas pateikti subjektų, kuriems buvo perduoti jo asmens duomenys, sąrašą.

 

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

4.1. Pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda ir Sutartis tarp jų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, E-parduotuvėje išsirinkęs perkamą Prekę, įvykdo visus užsakymo žingsnius (įskaitant susipažinimą su šiomis Taisyklėmis bei pažymėjimą apie tai tam skirtuose laukuose).

4.2. Tuo atveju, jei Pirkėjas E-parduotuvėje užpildo Prekės užklausą, Pardavėjo atstovai susisiekia su Pirkėju.

4.3. Pirkėjų užsakymai registruojami ir ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus saugomi E-parduotuvės duomenų bazėje, terminą skaičiuojant nuo paskutinių pirkimo-pardavimo santykių pabaigos. Remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, atskirų pirkimų duomenys (įskaitant sąskaitoje faktūroje nurodyti duomenys apie Pirkėją) Bendrovės buhalterinėje apskaitoje yra saugomi 10 metų.

 

5. PIRKĖJO TEISĖS

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes E-parduotuvėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas, Taisyklių 12 skyriuje nurodyta tvarka ir sąlygomis, turi teisę atsisakyti internetu su Pardavėju sudarytos Sutarties.

5.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.5. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, Privatumo nuostatose, Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis gali būti pateikiamas E-parduotuvėje.

6.2. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų E-parduotuvės funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti E-parduotuvėje esančių elementų išdėstymą.

6.3. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti E-parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjo užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.

6.4. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių ‎10 p. numatytomis sąlygomis ir tvarka.

6.5. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

7. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas Prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti Prekes Pardavėjo buveinėje, adresu Tikslo g. 10, LT-54311, Kumpių k., Kauno r. sav., Pirkėjas privalo jas atsiimti per Taisyklėse nurodytus terminus.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie E-parduotuvės duomenų. Atsakomybė už pasekmes, kilusias dėl netinkamai saugotų prisijungimo duomenų, tenka Pirkėjui.

7.3. E-parduotuvės Pirkėjai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo nuostatomis, taip pat laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų E-parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

8. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis E-parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos E-parduotuvėje numatytos sąlygos.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas Prekes pristatyti nurodytu adresu, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y., Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo nuostatų nustatyta tvarka, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

8.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

8.5. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjo įsigytos Prekės, esant galimybei, Pardavėjas Pirkėjui pasiūlo analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi galimybės pasiūlyti alternatyvios Prekės arba Pirkėjui atsisakius priimti Pardavėjo kaip analogišką arba kaip panašią siūlomą Prekę, Pardavėjas įsipareigoja per 9 (devynias) darbo dienas nuo informavimo apie nesančią Prekę arba Pirkėjo atsisakymo gavimo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus, jei buvo atliktas išankstinis mokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą.

8.6. Pirkėjui grąžinant Prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

 

9. PREKIŲ KAINOS, ATSISKAITYMO TERMINAI IR TVARKA

9.1. Prekių kainos E-parduotuvėje nurodomos EUR (eurais) su PVM. Prekės parduodamos kainomis, galiojančiomis E-parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu, išskyrus jeigu konkrečiu atveju Šalys susitaria kitaip.

9.2. Prekių kaina po to, kai Pirkėjas patvirtino Pasiūlymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai Prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

9.3. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas Prekes vienu iš šių būdų:

  9.3.1. Elektronine bankininkyste – per "Paysera LT", UAB valdomą mokėjimo platformą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

  9.3.2. Bankiniu pavedimu (mokėjimo laukiama 3 darbo dienas).

9.4. Prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros Pirkėjui pateikiamos elektroniniu būdu, Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

9.5. Prekių pirkimo dokumente - sąskaitoje faktūroje nurodyti Pirkėjo duomenys gali būti keičiami Pirkėjo prašymu šiais atvejais:

  9.5.1. Pirkėjui išrašytos sąskaitos faktūros  data yra einamojo mėnesio, o Pirkėjo prašymo pakeisti duomenis  data yra einamojo mėnesio.

  9.5.2. Pirkėjui išrašytos sąskaitos faktūros  data yra praeito mėnesio, o Pirkėjo prašymo data yra ne vėlesnė nei einamojo mėnesio 10 diena.

 

10. UŽSAKYMO ANULIAVIMAS

10.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas.

10.2. Tuo atveju, jei išankstinis Pirkėjo mokėjimas už užsakytas Prekes buvo atliktas, tačiau užsakymo pristatymo metu su Pirkėju nepavyksta susisiekti 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas turi teisę užsakymą vienašališkai be atskiro įspėjimo anuliuoti, o Pirkėjui per 9 (devynias) darbo dienas grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus. Šiuo atveju Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti ir negrąžinti Prekių pristatymo mokesčio.

10.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo neapmokėtą užsakymą, jei: (i) Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo; arba (ii) Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu.

 

11. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

11.1. Pirkėjas turi teisę prekes atsiimti pats arba per nurodytą atstovą, atvykus į Pardavėjo buveinę, adresu Tikslo g. 10, LT-54311, Kumpių k., Kauno r. sav. (Pardavėjo buveinės darbo valandomis, skelbiamomis E-parduotuvėje) arba pasirinkti Prekių pristatymo paslaugą, teikiamą darbo dienomis, nuo 8 iki 17 val. Pasirinkus pastarąjį variantą, Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui pateikti tikslų Prekių pristatymo adresą. Prekių pristatymo paslaugos atveju, tikslus pristatymo laikas priklauso nuo Prekių pristatymo paslaugos tiekėjo.

11.2. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

11.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka kurjerių paslaugą:

   11.3.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą;

   11.3.2. Pirkėjas arba užsakymą formuojantis Pirkėjo tinkamai įgaliotas atstovas įsipareigoja Prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodyti asmens, priimsiančio Prekes, duomenis. Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą);

   11.3.3. Už pristatymą Lietuvoje, prekes pristatant Pirkėjo pasirinktu adresu mokestis, nurodytas E-parduotuvėje.

   11.3.4. Prekės Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui tiksliai nurodytu adresu siunčiamos po apmokėjimo gavimo, todėl pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo už Prekę gavimo, išskyrus, kai susiklosto Taisyklių ‎10.2 p. numatytos aplinkybės – tokiu atveju Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos;

   11.3.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta Prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

   11.3.6 Gavęs siuntą pristatomą kurjeriu, Pirkėjas turi ją apžiūrėti iš karto ir jeigu siunta turi pakuotės pažeidimų, Pirkėjas turi grąžinti siuntą kurjeriui, nepatvirtinant siuntos gavimo. 

11.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas arba užsakymą formuojantis Pirkėjo tinkamai įgaliotas atstovas užsakymo formoje nurodo kito asmens, priimsiančio Prekes, duomenis, užsakymą pildantis asmuo įsipareigoja Prekes priimsiantį asmenį tinkamai informuoti apie asmens duomenų perdavimą Pardavėjui ir užtikrinti, kad tokie asmenys iki asmens duomenų perdavimo Pardavėjui, susipažino su Privatumo nuostatomis.

11.5. Tuo atveju, jei Prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (pvz., Pirkėjas nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pirkėjas neturi pakankamo grynųjų pinigų kiekio, nurodyto užsakyme (jei pasirenkama apmokėti grynaisiais pinigais), Prekės nėra pakartotinai siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį Prekės pristatymą.

11.6. Jei Pirkėjas Pasiūlymo patvirtinimo metu pasirenka Prekių atsiėmimo Pardavėjo buveinėje būdą:

11.6.1. Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją telefonu bei elektroniniu paštu, kad Prekes galima atsiimti;

11.6.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant Prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą) ir Pardavėjo el. paštu pateiktą sąskaita-faktūrą.

11.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Negalėdamas pristatyti Prekių nurodytu laiku, Pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo nedelsiant susisiekia su Pirkėju dėl su Prekių pristatymu susijusių klausimų išsprendimo.

11.8. Pirkėjas, atsiimdamas arba gavęs Prekes nurodytu adresu, privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir Prekės būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius šį dokumentą, laikoma, kad siunta perduota be akivaizdžių trūkumų, o Prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint Prekių išorę) nėra. Atsižvelgiant į tai, siuntos su akivaizdžiais trūkumais Pirkėjo turi būti nepriimamos. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), o pati Prekė yra pažeista ir (ar) netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo informuoti siuntą pristačiusį asmenį, esant galimybei nufotografuoti Prekę (siuntą) bei nurodyti Prekės trūkumus Pardavėjo el. paštu eshop@joldija.lt.

11.9. Pirkėjui neatlikus Taisyklių ‎11.8 p. nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl Prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint Prekių išorę.

11.10. Visų parduodamų Prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje esančių Prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.

11.11. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Prekė perduota Pirkėjui.

 

12. SUTARTIES ATSISAKYMAS, KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

12.1. E-parduotuvėje įsigytos Prekės parduodamos, grąžinamos ir (arba) keičiamos vadovaujantis CK 6.2285-6.22811, 6.334, 6.362-6.363 str., taip pat Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

12.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta CK 6.22811 str., išlaidų, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti sudarytos Sutarties, išskyrus CK 6.22810 str. 2 d. numatytas išimtis. Aiškumo dėlei pažymima, jog minėtos išimtys, be kita ko, apima Sutartis dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms. Kitaip tariant, jei Pirkėjui parduodamos Prekės yra pagamintos pagal specialų Pirkėjo užsakymą, šiame punkte nurodyta Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties Pirkėjui netaikoma.

12.3. Jeigu Prekė neatitiko lūkesčių, Pirkėjas gali ją grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo Prekės gavimo datos šiuo adresu: UAB „Joldija“, Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno raj. Taip pat apie grąžinimą reikia informuoti ir el. paštu eshop@joldija.lt. Prekę Pirkėjas gali grąžinti jam patogiu būdu (siunčiant registruota Lietuvos pašto siunta, pasirinktu kurjeriu ar pristatant tiesiai į „Joldija“ furnitūros saloną). Prekės grąžinimo išlaidos Pirkėjui nėra kompensuojamos.

12.4. Taisyklių ‎12.2–‎12.3 p. numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pripažintinas Vartotoju (1.8 punktas).

12.5. Grąžinant kokybiškas Prekes laikomasi šių sąlygų:

   12.5.1. Pirkėjo pranešimas Pardavėjui apie prekės grąžinimą yra pateikiamas nepraleidus Prekės grąžinimui numatytų terminų;

   12.5.2. Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje

   12.5.3. Prekė turi būti nesugadinta;

   12.5.4. Prekė turi būti nenaudota (nebandyta), nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

   12.5.5. Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

   12.5.6. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo sąskaitą faktūrą ir  nurodyti: Pirkėjo vardą ir pavardę, banko sąskaitos numerį (jei pinigai už Prekę grąžinami pavedimu), sąskaitos faktūros numerį bei grąžinimo priežastis;

   12.5.7. Pirkėjui grąžinama visa apmokėto užsakymo suma.

12.6. Jei Pirkėjas įsigijo Prekių rinkinį Pardavėjo sukomplektuotą kaip vieną Prekę, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių rinkinį, t. y., Pirkėjas Prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų rinkinyje esančių Prekių atžvilgiu. Tuo atveju, jei Pirkėjui siekiant grąžinti Prekę nėra tenkinama bent viena ‎‎12.5.1–‎12.5.5 p. nurodyta sąlyga, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą Prekių rinkinį.

12.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas Prekes, jei buvo nesilaikoma Prekių grąžinimo sąlygų.

12.8. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių ‎12.2–‎12.3 p. įtvirtinta teise, pinigai jam grąžinami (grynaisiais pinigais arba pervedant į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą) per 15 (penkiolika) darbo dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo grąžintą Prekę.

12.9. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių ‎12.5.2–‎12.5.5 p.

12.10. Jeigu keičiant Prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

 

13. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJOS TERMINAS, NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

13.1. Prekes įsigyjant Vartotojams (1.8 punktas), parduodamoms Prekėms Pardavėjas suteikia 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį terminą ir užtikrina tinkamą Prekių veikimą garantinio laikotarpio metu. Kitų Pirkėjų atveju Pardavėjas suteikia 6 (šešių) mėnesių garantinį terminą, jei Prekės aprašyme nenurodytas kitas terminas.

13.2. Garantija taikoma esant šioms sąlygoms:

   13.2.1. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

   13.2.2. grąžinama Prekė turi būti švari;

   13.2.3. grąžinamos Prekės garantijos terminas neturi būti pasibaigęs.

13.3. Garantija netaikoma šiais atvejais:

   13.3.1. Nepateikus Prekės įsigijimo dokumentų.

   13.3.2. Jei Prekė eksploatuojama ne pagal paskirtį arba nesilaikant reikalavimų, nurodytų šiose Taisyklėse ir (ar) Prekės instrukcijoje;

   13.3.3. Dėl mechaninių pažeidimų, Pirkėjo padarytų po įsigijimo eksploatuojant Prekę (dėl smūgio, kritimo ar kitokio mechaninio poveikio padarytų pažeidimų);

   13.3.4. Jei Prekė sumontuota nesilaikant Pardavėjo pateikiamoje instrukcijoje numatytų reikalavimų

   13.3.5. Jei Prekė sugadinta dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių veiksnių.

13.4. Grąžinant nekokybišką ar nepilnos komplektacijos Prekę, Pirkėjas turi nurodyti (pateikti):

   13.4.1. Prekės užsakymo numerį;

   13.4.2. Prekę grąžinant nuotoliniu būdu: Prekės ir pakuotės nuotrauką, nufotografuojant Prekės ar pakuotės trūkumus;

13.5. Trūkumų ar gedimo požymių aprašymą;

13.6. Pageidavimą: (i) nekokybišką ar nepilnos komplektacijos Prekę pakeista kokybiška preke; arba (ii) ne pilnos komplektacijos Prekę papildyti trūkstamomis komplektuojančiomis dalimis; arba (iii) grąžinti sumokėtus pinigus.

13.7. Grąžinant nekokybiškas Prekes, Prekių grąžinimo kaštai tenka Pardavėjui, kompensuojant E-parduotuvėje įprastai taikomą pristatymo (siuntimo) įkainį. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidos nekompensuojamos.

13.8. Prekės garantijos metu pakeistoms Prekėms ar jų dalims taikomas toks pats kokybės garantijos terminas, koks buvo nustatytas Pirkėjo įsigytai Prekei.

13.9. Grąžinant ar keičiant E-parduotuvėje įsigytas Prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti pateiktą Prekių grąžinimo ar keitimo formą.

14. INFORMACIJOS KANALAI

14.1. Pardavėjas Pirkėjui pranešimus siunčia naudodamasis Pirkėjo pateiktais kontaktais – el. pašto adresu ir (arba) telefono numeriu, o Pirkėjas, norėdamas kreiptis į Pardavėją, gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais E-parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ arba susisiekti E-parduotuvėje įdiegta pokalbių sistema.

 

15. ATSAKOMYBĖ

15.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.

15.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus elektroninėje svetainėje, naudojantis E-parduotuve.

15.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jei trečiasis asmuo Pirkėjo duomenis naudoja užsakymo pateikimui arba Pasiūlymo patvirtinimui, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju.

15.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

15.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

16. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

16.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas (pvz., vykdyti Prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus, nuolaidas Prekių pristatymo paslaugai ir pan.) ir esant išankstiniam potencialaus Pirkėjo sutikimui, jį apie šias akcijas informuoti Pirkėjo nurodytais kontaktais, remiantis Privatumo nuostatose įtvirtintais principais.

16.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama E-parduotuvėje.

 

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visos teisės į E-parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks E-parduotuvėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.

17.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.

17.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

17.4. Atsižvelgiant į tai, kad Taisyklės taikomos kiekvienam atskiram Prekių pirkimui E-parduotuvėje, Pardavėjas pasilieka teisę bet kada vienašališkai pakeisti Taisykles (pvz., dėl teisės aktų, programinės įrangos funkcionalumo pokyčių ar bet kokių kitų aplinkybių, kurios gali turėti įtakos E-parduotuvės funkcionavimui), naują Taisyklių versiją paskelbiant E-parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Tuo atveju, jei Pirkėjas po Taisyklių nuostatų pakeitimų paskelbimo tęsia naudojimąsi E-parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Paskutinė Taisyklių versija E-parduotuvėje paskelbta 2020 m. sausio 09 d.

17.5. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.