Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums kokybišką ir patogų naudojimąsi svetaine. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba tęsdami naršymą jūs sutinkate su Joldija slapukų bei privatumo politika . Galite bet kada atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
+370 37 49 01 80
eshop@joldija.lt
Furnitūros detalių gamyba

UAB „JOLDIJA“ ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS WWW.JOLDIJA.LT TAISYKLĖS IR PARDAVIMO SĄLYGOS

 

1. SĄVOKOS

1.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.2. CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

1.3. E-parduotuvė – Elektroninė parduotuvė www.joldija.lt.

1.4. Pardavėjas – UAB „Joldija“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas: 133865639, PVM mokėtojo kodas: LT338656314, buveinės adresas / adresas korespondencijai: Tikslo g. 10, LT-54311, Kumpių k., Kauno r. sav.

1.5. Pasiūlymas – Pardavėjo Pirkėjui pateikiamas pasirinktos Prekės pasiūlymas, siunčiamas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

1.6. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, arba šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai. 

1.7. Prekė – bet kuri prekė, kuria prekiaujama E-parduotuvėje. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.

1.8. Privatumo nuostatos – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis E-parduotuve.

1.9. Sutartis – Prekių pirkimo–pardavimo sutartis.

1.10. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.11. Taisyklės – šios „UAB „Joldija“ elektroninės parduotuvės www.joldija.lt taisyklės ir pardavimo sąlygos“, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su nuotolinės Sutarties sudarymu ir vykdymu, Prekių pirkimu–pardavimu Pardavėjo administruojamoje E-parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.12. Vartotojas – asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtintą vartotojo sąvoką, t. y., fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, Prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su Prekių pirkimu ir pardavimu E-parduotuvėje susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant E-parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios Prekės užklausos pateikimo momentu.

2.3. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.4. Pirkėjas savo susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis duoda pažymėdamas varnelę prie teiginio: „Susipažinau su elektroninės parduotuvės www.joldija.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklėmis ir su jomis sutinku“, atliekant Prekių pirkimo užsakymą.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

2.6. Pardavėjas neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo E-parduotuvės veikimo, kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo Pardavėjo valios. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį E-parduotuvės veikimą. Pardavėjas visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų E-parduotuvės veiklos sutrikimų.

 

3. REGISTRACIJA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

3.1. Pirkėjas yra atsakingas, kad Pardavėjui pateikiamoje Prekės užklausoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

3.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai keisti, papildyti Prekės užklausoje pateiktus duomenis. 

3.3. Pirkėjas, teikdamas Prekės užklausą, Pardavėjui privalo nurodyti savo kontaktinius asmens duomenis, kuriais Pardavėjas pateiks Pasiūlymą: aktyvų elektroninio pašto adresą ir (arba) kontaktinį telefono numerį.

3.4. Pirkėjas, patvirtindamas Pardavėjo pateiktą Pasiūlymą, privalo nurodyti savo asmens duomenis, būtinus Prekių pristatymo įvykdymui: vardą, pavardę, adresą (miestą, gatvę, namo numerį, buto numerį, pašto kodą).

3.5. Pirkėjas, šiomis Taisyklėmis yra informuotas, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini Prekių užsakymo, mokėjimo ir pristatymo patvirtinimui ar kitokio užsakymo vykdymo.

3.6. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjų Asmens duomenys bus naudojami tik Prekių pardavimo tikslais. Pirkėjui davus atskirą sutikimą, Pirkėjo pateikti duomenys gali būti naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo nuostatas. Jei Pirkėjas naudojasi E-parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis yra informuotas apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

3.7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius Prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.8. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas yra informuotas, kad Pardavėjas suteiks Pirkėjo paties pateiktus ir (arba) Sutarties vykdymo metu Pardavėjui perduotus Pirkėjo asmens duomenis partneriams Sutarties įvykdymo tikslu (Prekių pristatymo, atsiskaitymo užtikrinimo ir kt.) tokia apimtimi, kiek tai yra būtina atitinkamai sutarčiai įvykdyti. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją (asmens duomenų valdytoją), prašydamas pateikti subjektų, kuriems buvo perduoti jo asmens duomenys, sąrašą.

 

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

4.1. Pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda ir Sutartis tarp jų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, E-parduotuvėje išsirinkęs perkamą Prekę, įvykdo visus užsakymo žingsnius (įskaitant susipažinimą su šiomis Taisyklėmis bei pažymėjimą apie tai tam skirtuose laukuose), išsiunčia Prekės užklausą bei patvirtina Pardavėjo pateiktą Pasiūlymą.

4.2. Pirkėjui E-parduotuvėje užpildžius Prekės užklausą, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju, Pirkėjui pateikiant Pasiūlymą. Pasiūlyme Pardavėjas, be kita ko, nurodo Prekės kainą, kitą užsakymo vykdymui būtiną informaciją.

4.3. Pirkėjų užsakymai registruojami ir ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus saugomi E-parduotuvės duomenų bazėje, terminą skaičiuojant nuo paskutinių pirkimo-pardavimo santykių pabaigos.

 

5. PIRKĖJO TEISĖS

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes E-parduotuvėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas, Taisyklių 12 skyriuje nurodyta tvarka ir sąlygomis, turi teisę atsisakyti internetu su Pardavėju sudarytos Sutarties.

5.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.5. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, Privatumo nuostatose, Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų E-parduotuvės funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti E-parduotuvėje esančių elementų išdėstymą.

6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti E-parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjo užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.

6.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių 10 p. numatytomis sąlygomis ir tvarka.

6.4. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.3.3 p. numatytą apmokėjimo (grynaisiais) būdą ar 11.3 p. numatytą pristatymo būdą (per kurjerį), Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju Paskyroje arba užsakyme nurodytais kontaktais.

6.5. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

7. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas Prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti Prekes Pardavėjo buveinėje, adresu Tikslo g. 10, LT-54311, Kumpių k., Kauno r. sav., Pirkėjas privalo jas atsiimti per Taisyklėse nurodytus terminus.

7.2. E-parduotuvės Pirkėjai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo nuostatomis, taip pat laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų E-parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

8. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis E-parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos E-parduotuvėje numatytos sąlygos.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas Prekes pristatyti nurodytu adresu, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y., Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo nuostatų nustatyta tvarka, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

8.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

8.5. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjo įsigytos Prekės, esant galimybei, Pardavėjas, Pirkėjui pasiūlo analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi galimybės pasiūlyti alternatyvios Prekės arba Pirkėjui atsisakius priimti Pardavėjo kaip analogišką arba kaip panašią siūlomą Prekę, Pardavėjas įsipareigoja per 9 (devynias) darbo dienas nuo informavimo apie nesančią Prekę arba Pirkėjo atsisakymo gavimo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus, jei buvo atliktas išankstinis mokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą.

8.6. Pirkėjui grąžinant Prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

 

9. PREKIŲ KAINOS, ATSISKAITYMO TERMINAI IR TVARKA

9.1. Prekių kainos nurodomos elektroniniu paštu, Pirkėjui E-parduotuvėje pateikus Prekės užklausą. 

9.2. Prekių kaina po to, kai Pirkėjas patvirtino Pasiūlymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai Prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

9.3. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas Prekes vienu iš šių būdų:

9.3.1. Bankiniu pavedimu (mokėjimo laukiama 3 darbo dienas);

9.3.2. Grynaisiais pinigais, juos sumokant Prekes pristačiusiam kurjeriui (atsiskaitoma pristatymo metu).

 

10. UŽSAKYMO ANULIAVIMAS

10.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.3.1 numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas.

10.2. Tuo atveju, jei išankstinis Pirkėjo mokėjimas už užsakytas Prekes buvo atliktas, tačiau užsakymo pristatymo metu su Pirkėju nepavyksta susisiekti 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas turi teisę užsakymą vienašališkai be atskiro įspėjimo anuliuoti, o Pirkėjui per 9 (devynias) darbo dienas grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus. Šiuo atveju Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti ir negrąžinti Prekių pristatymo mokesčio.

10.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei: (i) Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo; arba (ii) Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu.

 

11. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

11.1. Pirkėjas turi teisę prekes atsiimti pats arba per nurodytą atstovą, atvykus į Pardavėjo buveinę, adresu Tikslo g. 10, LT-54311, Kumpių k., Kauno r. sav., arba pasirinkti Prekių pristatymo paslaugą. Pasirinkus pastarąjį variantą, Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui pateikti tikslų Prekių pristatymo adresą.

11.2. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

11.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka kurjerių paslaugą:

11.3.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą;

11.3.2. Pirkėjas arba užsakymą formuojantis Pirkėjo tinkamai įgaliotas atstovas įsipareigoja Prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodyti asmens, priimsiančio Prekes, duomenis. Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą);

11.3.3. Už pristatymą Lietuvoje, prekes pristatant Pirkėjo pasirinktu adresu mokestis, nurodytas Pasiūlyme.

11.3.4. Prekės Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui tiksliai nurodytu adresu siunčiamos po apmokėjimo gavimo, todėl pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo už Prekę gavimo, išskyrus, kai susiklosto Taisyklių 6.4 p. numatytos aplinkybės – tokiu atveju Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos;

11.3.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta Prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

11.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas arba užsakymą formuojantis Pirkėjo tinkamai įgaliotas atstovas užsakymo formoje nurodo kito asmens, priimsiančio Prekes, duomenis, užsakymą pildantis asmuo įsipareigoja Prekes priimsiantį asmenį tinkamai informuoti apie asmens duomenų perdavimą Pardavėjui ir užtikrinti, kad tokie asmenys iki asmens duomenų perdavimo Pardavėjui, susipažino su Privatumo nuostatomis.

11.5. Tuo atveju, jei Prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (pvz., Pirkėjas nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pirkėjas neturi pakankamo grynųjų pinigų kiekio, nurodyto užsakyme (jei pasirenkama apmokėti grynaisiais pinigais), Prekės nėra pakartotinai siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį Prekės pristatymą.

11.6. Jei Pirkėjas Pasiūlymo patvirtinimo metu pasirenka Prekių atsiėmimo Pardavėjo buveinėje būdą:

11.6.1. Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją telefonu bei elektroniniu paštu, kad Prekes galima atsiimti;

11.6.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant Prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

11.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Negalėdamas pristatyti Prekių nurodytu laiku, Pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo nedelsiant susisiekia su Pirkėju dėl su Prekių pristatymu susijusių klausimų išsprendimo.

11.8. Pirkėjas, atsiimdamas arba gavęs Prekes nurodytu adresu, privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir Prekės būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, o Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint Prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė yra pažeista ir (ar) Prekė yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) Prekės pažeidimo (neatitikimo) aktą.

11.9. Pirkėjui neatlikus Taisyklių 11.7 p. nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl Prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint Prekių išorę.

11.10. Visų parduodamų Prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje esančių Prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.

11.11. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Prekė perduota Pirkėjui.

 

12. SUTARTIES ATSISKAYMAS, PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

12.1. E-parduotuvėje įsigytos Prekės parduodamos, grąžinamos ir (arba) keičiamos vadovaujantis CK 6.2285-6.22811, 6.334, 6.362-6.363 str., taip pat Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

12.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta CK 6.22811 str., išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti sudarytos Sutarties, išskyrus CK 6.22810 str. 2 d. numatytas išimtis. Aiškumo dėlei pažymima, jog minėtos išimtys, be kita ko, apima Sutartis dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms. Kitaip tariant, jei Pirkėjui parduodamos Prekės yra pagamintos pagal specialų Pirkėjo užsakymą, šiame punkte nurodyta Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties Pirkėjui netaikoma.

12.3. Norėdamas grąžinti kokybišką Prekę, Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Prekių pristatymo jam dienos pranešti raštu (el. paštu). Prekę Pirkėjas gali pats pristatyti į Pardavėjo buveinę, Pardavėjo buveinės darbo valandomis.

12.4. Taisyklių 12.2-12.3 p. numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pripažintinas Vartotoju.

12.5. Grąžinant Prekes laikomasi šių sąlygų:

12.5.1. Pirkėjo pranešimas Pardavėjui apie prekės grąžinimą yra pateikiamas nepraleidus Prekės grąžinimui numatytų terminų;

12.5.2. Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje

12.5.3. Prekė turi būti nesugadinta;

12.5.4. turi būti nenaudota (nebandyta), nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);

12.5.5. Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

12.5.6. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

12.5.7. Prekės įsigijimo ir grąžinimo kaštai tenka Pirkėjui, išskyrus atvejus kai grąžinama nekokybiška Prekė – tokiu atveju Prekės grąžinimo kaštai tenka Pardavėjui;

12.5.8. pinigai už grąžintas Prekes grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

12.6. Jei Pirkėjas įsigijo Prekių rinkinį Pardavėjo sukomplektuotą kaip vieną Prekę, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių rinkinį, t. y., Pirkėjas Prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų rinkinyje esančių Prekių atžvilgiu. Tuo atveju, jei Pirkėjui siekiant grąžinti Prekę nėra tenkinama bent viena 12.4.1-12.4.6 p. nurodyta sąlyga, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą Prekių rinkinį.

12.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas Prekes, jei buvo nesilaikoma Prekių grąžinimo sąlygų.

12.8. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 12.2-12.3 p. įtvirtinta teise, pinigai jam grąžinami per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

12.9. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 12.4.2-12.4.6 p.

12.10. Jeigu keičiant Prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

 

13. INFORMACIJOS KANALAI

13.1. Pardavėjas Pirkėjui pranešimus siunčia naudodamasis Pirkėjo pateiktais kontaktais – el. pašto adresu ir (arba) telefono numeriu, o Pirkėjas, norėdamas kreiptis į Pardavėją, gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais E-parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ arba susisiekti E-parduotuvėje įdiegta pokalbių sistema.

 

14. ATSAKOMYBĖ

14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.

14.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus elektroninėje svetainėje, naudojantis E-parduotuve.

14.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jei trečiasis asmuo Pirkėjo duomenis naudoja užsakymo pateikimui ar Pasiūlymo patvirtinimui, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju.

14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

15. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

15.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas (pvz., vykdyti Prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus, nuolaidas Prekių pristatymo paslaugai ir pan.) ir esant išankstiniam potencialaus Pirkėjo sutikimui, jį apie šias akcijas informuoti Pirkėjo nurodytais kontaktais, remiantis Privatumo nuostatose įtvirtintais principais.

15.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama E-parduotuvėje.

 

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visos teisės į E-parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks E-parduotuvėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.

16.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.

16.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.4. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.